Privacy statement  STUDIOZWAANSTRAAT 

STUDIOZWAANSTRAAT respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

STUDIOZWAANSTRAAT heeft dit privacy statement opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met STUDIOZWAANSTRAAT.

CONTACTGEGEVENS:
https: //www.studiozwaanstraat.nl
email contact@studiozwaanstraat.nl
adresgegevens Antoinette Verhoeven
                                 Zwaanstraat 2
                                 3816AR  Amersfoort
telefoon +31 6 202 77 205
KvK nr: 70473927

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
STUDIOZWAANSTRAAT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken..

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en /of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@studiozwaanstraat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
STUDIOZWAANSTRAAT verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting. STUDIOZWAANSTRAAT bewaart gegevens van haar klanten om te voldoen aan de administratieve bewaarplicht.
 • Toestemming. STUDIOZWAANSTRAAT bewaart persoonsgegevens wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
STUDIOZWAANSTRAAT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om  uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
STUDIOZWAANSTRAAT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STUDIOZWAANSTRAAT) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
STUDIOZWAANSTRAAT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
STUDIOZWAANSTRAAT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STUDIOZWAANSTRAAT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
STUDIOZWAANSTRAAT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. STUDIOZWAANSTRAAT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STUDIOZWAANSTRAAT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@studiozwaanstraat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

STUDIOZWAANSTRAAT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
STUDIOZWAANSTRAAT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@studiozwaanstraat.nl

SSL-VERBINDING
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat STUDIOZWAANSTRAAT gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar contact@studiozwaanstraat.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

DISCLAIMER
STUDIOZWAANSTRAAT is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://www.studiozwaanstraat.nl is de website van STUDIOZWAANSTRAAT.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30247507.
E-mailadres: contact@studiozwaanstraat.nl